Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 04 : 90
Năm 2020 : 988
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ke hoach

ke hoach
PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 

Số:  02 /QĐ-PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm  2014
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy
 

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2001, có hiệu lực kể từ ngày ký ngày 04/10/2001.
Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật PCCC, Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ công an, hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phú.
Căn cứ chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống cháy và cứu nạn cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu PCCC tại trương Mầm non Thạch Điền
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành Nội quy Phòng cháy và chữa cháy ở đơn vị Trường Mầm non Thạch Điền.
Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3:  Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                       
       Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
      - Phòng PC 66-CAT (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                   
      - Lưu VT.
 
                                                                                                                Lê Thị Xuân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 


NỘI QUY

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo QĐ số: 02 /QĐ-PCCC ngày  05  tháng 11  năm 2014)
 
 
Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.
Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:
Điều 1: Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.
Điều 2: Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp  xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện,  không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.
Điều 3: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.
Điều 4: Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.
Điều 5: Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.
Điều 6: Khi xẩy ra cháy tại cơ sở, người phát hiện đầu tiên phải báo động cho mọi người cùng biết, đồng thời báo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 0393.835.690 (Đội PCCC Hồng Lĩnh). Mọi người phải tích cực tham gia chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ quan.
Điều 7: Người nào thực hiện tốt quy định trên sẽ được khen thưởng, người nào vị phạm tùy vào mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Mẫu PC6
BH theo thông tư số 04/2004/TT-BCA
                                                                                                                                                                                         ngày 31/03/2004
 
BẢNG THỐNG KÊ
 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
 
TT TÊN PHƯƠNG TIỆN CHỦNG LOẠI
VÀ KÝ HIỆU
SỐ LƯỢNG CHẤT
LƯ­ỢNG
NƠI BỐ TRÍ
 1.  
Bình chữa cháy khí CO2 Loại van cò 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Bình bột chữa cháy MFZ4 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Nội quy tiêu lệnh PCCC   01 Tốt Cầu thang tầng 1
           
           
           
           
           
 
                                                                 Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

BẢN CAM KẾT
ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PCCC, PN
 
 

              Kính gửi:  Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Tĩnh
 
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các văn bản pháp quy khác về công tác PCCC của nhà nước và địa phương.
Để chủ động phòng chống ngừa cháy, nổ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và tổ chức cá nhân, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tôi là: Lê Thị Xuân                        Chức danh: Hiệu trưởng
Thay mặt cho trường Mầm Non Thạch Điền.
Kể từ ngày  05 tháng 11 năm 2014, cơ sở chúng tôi cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo về an toàn PCCC với những nội dụng, chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. Tích cực phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra. Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ thì tổ chức dập tắt kịp thời, không để xảy ra cháy lớn.
2. Củng cố hồ sơ về công tác PCCC đúng quy định. Xây dựng đội PCCC tại chổ và thường xuyên tổ chức luyện tập để nâng cao kiều kiện, ý thức PCCC cho CBCN viên.
3. Đầu tư, bổ sung trang bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chổ theo đúng quy định của Nhà nước, có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Tổ chức học tập và thực hiện phương án ít nhất 1 lần/1 năm (Quá trình thực tập có sự tham gia phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tỉnh).
4. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các văn bản, tiêu chuẩn quy phạm và kiến thức về PCCC cho mọi thành viên trong cơ sở biết để thực hiện. Hàng năm phối hợp cử đấy đủ CBCN viên tập huấn nghiệp vụ PCCC theo đúng quy định.
5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở ít nhất 2 lần /năm. Riêng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas hóa lỏng kiểm tra ít nhất 3 lần/năm.
6. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, tồn tại đã được kiến nghị trong các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng. Đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vị phạm về PCCC.
7. Đảm bảo duy trì liên túc các điều kiện an toàn PCCC theo quy định đã được cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, xác nhận và có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết những thay đổi có liên quan đến các điều kiện PCCC.
Trên đây là một số nội dung cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động tại cơ sở, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy đinh của Nhà nước và địa phương về công tác PCCC, góp phần đảm bản an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
                                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                          Lê Thị Xuân
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số:   01 / QĐ-PCCC                            Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.
 Căn cứ Nghị định 79/NĐ-CP ngày 31/7/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4389/UBND-NC ngày 16/02/2010 của Chủ tịch UUBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu công tác PCCC tại: Trường mầm non Thạch Điền
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thành lập đội PCCC cơ sở: Trường mầm non Thạch Điền gồm có: 12 đồng chí (có danh sách kèm theo).Do đồng chí Lê Thị Xuân làm đội trưởng.
Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC, tổ chức công tác chữa cháy tại cơ sở và thực hiện những nhiệm vụ quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC.
Điều 3: Các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
                                                                        Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng CSPCCC&CNCH  (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                  
- Lưu VT.
 
                                                                                                               Lê Thị Xuân
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
DANH SÁCH
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
(Ban hành theo Quyết định số: 01 /QĐ-PCCC ngày 05 tháng 11 năm 2014 của)            
 
Số Họ và Tên Ngày
tháng
 năm
sinh
Chuyên môn nghiệp vụ Đã qua lớp huấn luyện về nghiệp vụ
PCCC
Ngày, tháng, năm cấp giấy
chứng nhận
Số giấy
chứng nhận
Ghi chú  
 
1 Lê Thị Xuân 08/7/1968 ĐH X 29/10/2014 3629/GCN Đội trưởng  
2 Nguyễn Thị Mỹ 28/4/1974 ĐH       Đội phó  
3 Lê Thị Hạnh 22/12/1965       Ban viên  
4 Nguyễn Thị Liễu 15/4/1971 ĐH       Ban viên  
5 Hoàng Thị Hạnh 15/8/1967       Ban viên  
6 Nguyễn Thị Phượng 3/9/1982 TCĐiều dưỡng       Ban viên  
7 Nguyễn Thị Hòa 9/10/1964 TC       Ban viên  
8 Biện Thị Hải 15/7/1975 ĐH       Ban viên  
9 Đậu Thị Hoài 10/8/1973 ĐH       Ban viên  
10 Đậu Thị Tứ 15/10/1966 ĐH       Ban viên  
11 Lê Thị Tuyết 19/10/1984 TC Kế Toán       Ban viên  
12 Phạm Văn Nam 1956 Bảo vệ       Ban viên  
 
Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm 2014
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                              Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 

Số:  02 /QĐ-PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm  2014
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy
 

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2001, có hiệu lực kể từ ngày ký ngày 04/10/2001.
Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật PCCC, Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ công an, hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phú.
Căn cứ chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống cháy và cứu nạn cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu PCCC tại trương Mầm non Thạch Điền
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành Nội quy Phòng cháy và chữa cháy ở đơn vị Trường Mầm non Thạch Điền.
Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3:  Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                       
       Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
      - Phòng PC 66-CAT (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                   
      - Lưu VT.
 
                                                                                                                Lê Thị Xuân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 


NỘI QUY

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo QĐ số: 02 /QĐ-PCCC ngày  05  tháng 11  năm 2014)
 
 
Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.
Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:
Điều 1: Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.
Điều 2: Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp  xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện,  không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.
Điều 3: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.
Điều 4: Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.
Điều 5: Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.
Điều 6: Khi xẩy ra cháy tại cơ sở, người phát hiện đầu tiên phải báo động cho mọi người cùng biết, đồng thời báo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 0393.835.690 (Đội PCCC Hồng Lĩnh). Mọi người phải tích cực tham gia chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ quan.
Điều 7: Người nào thực hiện tốt quy định trên sẽ được khen thưởng, người nào vị phạm tùy vào mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Mẫu PC6
BH theo thông tư số 04/2004/TT-BCA
                                                                                                                                                                                         ngày 31/03/2004
 
BẢNG THỐNG KÊ
 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
 
TT TÊN PHƯƠNG TIỆN CHỦNG LOẠI
VÀ KÝ HIỆU
SỐ LƯỢNG CHẤT
LƯ­ỢNG
NƠI BỐ TRÍ
 1.  
Bình chữa cháy khí CO2 Loại van cò 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Bình bột chữa cháy MFZ4 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Nội quy tiêu lệnh PCCC   01 Tốt Cầu thang tầng 1
           
           
           
           
           
 
                                                                 Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

BẢN CAM KẾT
ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PCCC, PN
 
 

              Kính gửi:  Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Tĩnh
 
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các văn bản pháp quy khác về công tác PCCC của nhà nước và địa phương.
Để chủ động phòng chống ngừa cháy, nổ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và tổ chức cá nhân, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tôi là: Lê Thị Xuân                        Chức danh: Hiệu trưởng
Thay mặt cho trường Mầm Non Thạch Điền.
Kể từ ngày  05 tháng 11 năm 2014, cơ sở chúng tôi cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo về an toàn PCCC với những nội dụng, chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. Tích cực phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra. Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ thì tổ chức dập tắt kịp thời, không để xảy ra cháy lớn.
2. Củng cố hồ sơ về công tác PCCC đúng quy định. Xây dựng đội PCCC tại chổ và thường xuyên tổ chức luyện tập để nâng cao kiều kiện, ý thức PCCC cho CBCN viên.
3. Đầu tư, bổ sung trang bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chổ theo đúng quy định của Nhà nước, có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Tổ chức học tập và thực hiện phương án ít nhất 1 lần/1 năm (Quá trình thực tập có sự tham gia phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tỉnh).
4. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các văn bản, tiêu chuẩn quy phạm và kiến thức về PCCC cho mọi thành viên trong cơ sở biết để thực hiện. Hàng năm phối hợp cử đấy đủ CBCN viên tập huấn nghiệp vụ PCCC theo đúng quy định.
5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở ít nhất 2 lần /năm. Riêng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas hóa lỏng kiểm tra ít nhất 3 lần/năm.
6. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, tồn tại đã được kiến nghị trong các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng. Đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vị phạm về PCCC.
7. Đảm bảo duy trì liên túc các điều kiện an toàn PCCC theo quy định đã được cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, xác nhận và có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết những thay đổi có liên quan đến các điều kiện PCCC.
Trên đây là một số nội dung cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động tại cơ sở, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy đinh của Nhà nước và địa phương về công tác PCCC, góp phần đảm bản an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
                                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                          Lê Thị Xuân
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số:   01 / QĐ-PCCC                            Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.
 Căn cứ Nghị định 79/NĐ-CP ngày 31/7/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4389/UBND-NC ngày 16/02/2010 của Chủ tịch UUBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu công tác PCCC tại: Trường mầm non Thạch Điền
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thành lập đội PCCC cơ sở: Trường mầm non Thạch Điền gồm có: 12 đồng chí (có danh sách kèm theo).Do đồng chí Lê Thị Xuân làm đội trưởng.
Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC, tổ chức công tác chữa cháy tại cơ sở và thực hiện những nhiệm vụ quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC.
Điều 3: Các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
                                                                        Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng CSPCCC&CNCH  (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                  
- Lưu VT.
 
                                                                                                               Lê Thị Xuân
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
DANH SÁCH
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
(Ban hành theo Quyết định số: 01 /QĐ-PCCC ngày 05 tháng 11 năm 2014 của)            
 
Số Họ và Tên Ngày
tháng
 năm
sinh
Chuyên môn nghiệp vụ Đã qua lớp huấn luyện về nghiệp vụ
PCCC
Ngày, tháng, năm cấp giấy
chứng nhận
Số giấy
chứng nhận
Ghi chú  
 
1 Lê Thị Xuân 08/7/1968 ĐH X 29/10/2014 3629/GCN Đội trưởng  
2 Nguyễn Thị Mỹ 28/4/1974 ĐH       Đội phó  
3 Lê Thị Hạnh 22/12/1965       Ban viên  
4 Nguyễn Thị Liễu 15/4/1971 ĐH       Ban viên  
5 Hoàng Thị Hạnh 15/8/1967       Ban viên  
6 Nguyễn Thị Phượng 3/9/1982 TCĐiều dưỡng       Ban viên  
7 Nguyễn Thị Hòa 9/10/1964 TC       Ban viên  
8 Biện Thị Hải 15/7/1975 ĐH       Ban viên  
9 Đậu Thị Hoài 10/8/1973 ĐH       Ban viên  
10 Đậu Thị Tứ 15/10/1966 ĐH       Ban viên  
11 Lê Thị Tuyết 19/10/1984 TC Kế Toán       Ban viên  
12 Phạm Văn Nam 1956 Bảo vệ       Ban viên  
 
Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm 2014
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                              Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 

Số:  02 /QĐ-PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm  2014
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy
 

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2001, có hiệu lực kể từ ngày ký ngày 04/10/2001.
Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật PCCC, Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ công an, hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phú.
Căn cứ chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống cháy và cứu nạn cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu PCCC tại trương Mầm non Thạch Điền
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành Nội quy Phòng cháy và chữa cháy ở đơn vị Trường Mầm non Thạch Điền.
Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3:  Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                       
       Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
      - Phòng PC 66-CAT (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                   
      - Lưu VT.
 
                                                                                                                Lê Thị Xuân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 


NỘI QUY

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo QĐ số: 02 /QĐ-PCCC ngày  05  tháng 11  năm 2014)
 
 
Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.
Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:
Điều 1: Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.
Điều 2: Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp  xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện,  không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.
Điều 3: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.
Điều 4: Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.
Điều 5: Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.
Điều 6: Khi xẩy ra cháy tại cơ sở, người phát hiện đầu tiên phải báo động cho mọi người cùng biết, đồng thời báo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 0393.835.690 (Đội PCCC Hồng Lĩnh). Mọi người phải tích cực tham gia chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ quan.
Điều 7: Người nào thực hiện tốt quy định trên sẽ được khen thưởng, người nào vị phạm tùy vào mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Mẫu PC6
BH theo thông tư số 04/2004/TT-BCA
                                                                                                                                                                                         ngày 31/03/2004
 
BẢNG THỐNG KÊ
 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
 
TT TÊN PHƯƠNG TIỆN CHỦNG LOẠI
VÀ KÝ HIỆU
SỐ LƯỢNG CHẤT
LƯ­ỢNG
NƠI BỐ TRÍ
 1.  
Bình chữa cháy khí CO2 Loại van cò 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Bình bột chữa cháy MFZ4 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Nội quy tiêu lệnh PCCC   01 Tốt Cầu thang tầng 1
           
           
           
           
           
 
                                                                 Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

BẢN CAM KẾT
ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PCCC, PN
 
 

              Kính gửi:  Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Tĩnh
 
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các văn bản pháp quy khác về công tác PCCC của nhà nước và địa phương.
Để chủ động phòng chống ngừa cháy, nổ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và tổ chức cá nhân, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tôi là: Lê Thị Xuân                        Chức danh: Hiệu trưởng
Thay mặt cho trường Mầm Non Thạch Điền.
Kể từ ngày  05 tháng 11 năm 2014, cơ sở chúng tôi cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo về an toàn PCCC với những nội dụng, chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. Tích cực phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra. Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ thì tổ chức dập tắt kịp thời, không để xảy ra cháy lớn.
2. Củng cố hồ sơ về công tác PCCC đúng quy định. Xây dựng đội PCCC tại chổ và thường xuyên tổ chức luyện tập để nâng cao kiều kiện, ý thức PCCC cho CBCN viên.
3. Đầu tư, bổ sung trang bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chổ theo đúng quy định của Nhà nước, có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Tổ chức học tập và thực hiện phương án ít nhất 1 lần/1 năm (Quá trình thực tập có sự tham gia phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tỉnh).
4. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các văn bản, tiêu chuẩn quy phạm và kiến thức về PCCC cho mọi thành viên trong cơ sở biết để thực hiện. Hàng năm phối hợp cử đấy đủ CBCN viên tập huấn nghiệp vụ PCCC theo đúng quy định.
5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở ít nhất 2 lần /năm. Riêng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas hóa lỏng kiểm tra ít nhất 3 lần/năm.
6. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, tồn tại đã được kiến nghị trong các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng. Đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vị phạm về PCCC.
7. Đảm bảo duy trì liên túc các điều kiện an toàn PCCC theo quy định đã được cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, xác nhận và có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết những thay đổi có liên quan đến các điều kiện PCCC.
Trên đây là một số nội dung cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động tại cơ sở, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy đinh của Nhà nước và địa phương về công tác PCCC, góp phần đảm bản an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
                                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                          Lê Thị Xuân
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số:   01 / QĐ-PCCC                            Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.
 Căn cứ Nghị định 79/NĐ-CP ngày 31/7/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4389/UBND-NC ngày 16/02/2010 của Chủ tịch UUBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu công tác PCCC tại: Trường mầm non Thạch Điền
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thành lập đội PCCC cơ sở: Trường mầm non Thạch Điền gồm có: 12 đồng chí (có danh sách kèm theo).Do đồng chí Lê Thị Xuân làm đội trưởng.
Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC, tổ chức công tác chữa cháy tại cơ sở và thực hiện những nhiệm vụ quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC.
Điều 3: Các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
                                                                        Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng CSPCCC&CNCH  (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                  
- Lưu VT.
 
                                                                                                               Lê Thị Xuân
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
DANH SÁCH
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
(Ban hành theo Quyết định số: 01 /QĐ-PCCC ngày 05 tháng 11 năm 2014 của)            
 
Số Họ và Tên Ngày
tháng
 năm
sinh
Chuyên môn nghiệp vụ Đã qua lớp huấn luyện về nghiệp vụ
PCCC
Ngày, tháng, năm cấp giấy
chứng nhận
Số giấy
chứng nhận
Ghi chú  
 
1 Lê Thị Xuân 08/7/1968 ĐH X 29/10/2014 3629/GCN Đội trưởng  
2 Nguyễn Thị Mỹ 28/4/1974 ĐH       Đội phó  
3 Lê Thị Hạnh 22/12/1965       Ban viên  
4 Nguyễn Thị Liễu 15/4/1971 ĐH       Ban viên  
5 Hoàng Thị Hạnh 15/8/1967       Ban viên  
6 Nguyễn Thị Phượng 3/9/1982 TCĐiều dưỡng       Ban viên  
7 Nguyễn Thị Hòa 9/10/1964 TC       Ban viên  
8 Biện Thị Hải 15/7/1975 ĐH       Ban viên  
9 Đậu Thị Hoài 10/8/1973 ĐH       Ban viên  
10 Đậu Thị Tứ 15/10/1966 ĐH       Ban viên  
11 Lê Thị Tuyết 19/10/1984 TC Kế Toán       Ban viên  
12 Phạm Văn Nam 1956 Bảo vệ       Ban viên  
 
Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm 2014
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                              Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 

Số:  02 /QĐ-PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm  2014
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy
 

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/7/2001, có hiệu lực kể từ ngày ký ngày 04/10/2001.
Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật PCCC, Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ công an, hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phú.
Căn cứ chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống cháy và cứu nạn cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu PCCC tại trương Mầm non Thạch Điền
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành Nội quy Phòng cháy và chữa cháy ở đơn vị Trường Mầm non Thạch Điền.
Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3:  Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                       
       Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
      - Phòng PC 66-CAT (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                   
      - Lưu VT.
 
                                                                                                                Lê Thị Xuân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 


NỘI QUY

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo QĐ số: 02 /QĐ-PCCC ngày  05  tháng 11  năm 2014)
 
 
Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.
Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:
Điều 1: Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.
Điều 2: Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp  xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện,  không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.
Điều 3: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.
Điều 4: Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.
Điều 5: Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.
Điều 6: Khi xẩy ra cháy tại cơ sở, người phát hiện đầu tiên phải báo động cho mọi người cùng biết, đồng thời báo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 0393.835.690 (Đội PCCC Hồng Lĩnh). Mọi người phải tích cực tham gia chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ quan.
Điều 7: Người nào thực hiện tốt quy định trên sẽ được khen thưởng, người nào vị phạm tùy vào mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Mẫu PC6
BH theo thông tư số 04/2004/TT-BCA
                                                                                                                                                                                         ngày 31/03/2004
 
BẢNG THỐNG KÊ
 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
 
TT TÊN PHƯƠNG TIỆN CHỦNG LOẠI
VÀ KÝ HIỆU
SỐ LƯỢNG CHẤT
LƯ­ỢNG
NƠI BỐ TRÍ
 1.  
Bình chữa cháy khí CO2 Loại van cò 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Bình bột chữa cháy MFZ4 01 Tốt Cầu thang tầng 2
 1.  
Nội quy tiêu lệnh PCCC   01 Tốt Cầu thang tầng 1
           
           
           
           
           
 
                                                                 Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
        Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

BẢN CAM KẾT
ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PCCC, PN
 
 

              Kính gửi:  Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Tĩnh
 
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các văn bản pháp quy khác về công tác PCCC của nhà nước và địa phương.
Để chủ động phòng chống ngừa cháy, nổ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và tổ chức cá nhân, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tôi là: Lê Thị Xuân                        Chức danh: Hiệu trưởng
Thay mặt cho trường Mầm Non Thạch Điền.
Kể từ ngày  05 tháng 11 năm 2014, cơ sở chúng tôi cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo về an toàn PCCC với những nội dụng, chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. Tích cực phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra. Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ thì tổ chức dập tắt kịp thời, không để xảy ra cháy lớn.
2. Củng cố hồ sơ về công tác PCCC đúng quy định. Xây dựng đội PCCC tại chổ và thường xuyên tổ chức luyện tập để nâng cao kiều kiện, ý thức PCCC cho CBCN viên.
3. Đầu tư, bổ sung trang bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chổ theo đúng quy định của Nhà nước, có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Tổ chức học tập và thực hiện phương án ít nhất 1 lần/1 năm (Quá trình thực tập có sự tham gia phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tỉnh).
4. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các văn bản, tiêu chuẩn quy phạm và kiến thức về PCCC cho mọi thành viên trong cơ sở biết để thực hiện. Hàng năm phối hợp cử đấy đủ CBCN viên tập huấn nghiệp vụ PCCC theo đúng quy định.
5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở ít nhất 2 lần /năm. Riêng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas hóa lỏng kiểm tra ít nhất 3 lần/năm.
6. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, tồn tại đã được kiến nghị trong các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng. Đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vị phạm về PCCC.
7. Đảm bảo duy trì liên túc các điều kiện an toàn PCCC theo quy định đã được cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, xác nhận và có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết những thay đổi có liên quan đến các điều kiện PCCC.
Trên đây là một số nội dung cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động tại cơ sở, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy đinh của Nhà nước và địa phương về công tác PCCC, góp phần đảm bản an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
                                                                                     Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                          Lê Thị Xuân
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số:   01 / QĐ-PCCC                            Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
Căn cứ Điều 44, 45 - Chương IV - Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.
 Căn cứ Nghị định 79/NĐ-CP ngày 31/7/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4389/UBND-NC ngày 16/02/2010 của Chủ tịch UUBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Căn cứ yêu cầu công tác PCCC tại: Trường mầm non Thạch Điền
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thành lập đội PCCC cơ sở: Trường mầm non Thạch Điền gồm có: 12 đồng chí (có danh sách kèm theo).Do đồng chí Lê Thị Xuân làm đội trưởng.
Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC, tổ chức công tác chữa cháy tại cơ sở và thực hiện những nhiệm vụ quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC.
Điều 3: Các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
                                                                        Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng CSPCCC&CNCH  (để B/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                  
- Lưu VT.
 
                                                                                                               Lê Thị Xuân
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thạch Điền, ngày 05 tháng 11 năm 2014
 
DANH SÁCH
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 
(Ban hành theo Quyết định số: 01 /QĐ-PCCC ngày 05 tháng 11 năm 2014 của)            
 
Số Họ và Tên Ngày
tháng
 năm
sinh
Chuyên môn nghiệp vụ Đã qua lớp huấn luyện về nghiệp vụ
PCCC
Ngày, tháng, năm cấp giấy
chứng nhận
Số giấy
chứng nhận
Ghi chú  
 
1 Lê Thị Xuân 08/7/1968 ĐH X 29/10/2014 3629/GCN Đội trưởng  
2 Nguyễn Thị Mỹ 28/4/1974 ĐH       Đội phó  
3 Lê Thị Hạnh 22/12/1965       Ban viên  
4 Nguyễn Thị Liễu 15/4/1971 ĐH       Ban viên  
5 Hoàng Thị Hạnh 15/8/1967       Ban viên  
6 Nguyễn Thị Phượng 3/9/1982 TCĐiều dưỡng       Ban viên  
7 Nguyễn Thị Hòa 9/10/1964 TC       Ban viên  
8 Biện Thị Hải 15/7/1975 ĐH       Ban viên  
9 Đậu Thị Hoài 10/8/1973 ĐH       Ban viên  
10 Đậu Thị Tứ 15/10/1966 ĐH       Ban viên  
11 Lê Thị Tuyết 19/10/1984 TC Kế Toán       Ban viên  
12 Phạm Văn Nam 1956 Bảo vệ       Ban viên  
 
Thạch Điền, ngày  05  tháng 11  năm 2014
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                              Lê Thị Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

Nguồn: mnthachdien.thachha.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan